Reglement Fryske Flinter Fonds (FFF)

Doelstelling van het Fryske Flinter Fonds:

De energiecoöperatie Fryske Flinter zet zich samen met Dorpsbelang Oosterbierum  Klooster-Lidlum en Dorpsbelang Sexbierum  Pietersbierum in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst van onze dorpen en haar inwoners. Daarvoor hebben zij een fonds in het leven geroepen, het Fryske Flinter Fonds.

Het Fryske Flinter Fonds stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan:

 • projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorp Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en/of Klooster-Lidlum bevorderen;
 • voor- en/of medefinanciering van projecten welke door Dorpsbelang oosterbierum Klooster-Lidlum en/of  Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum worden geïnitieerd.

Aanvrager:

De aanvrager moet een vereniging, stichting of commissie zijn die in Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en/of Klooster-Lidlum werkzaam is.

Richtlijnen en criteria

De steun van het Fryske Flinter Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van afgebakende projecten, waarbij geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeel­telijk gerealiseerd zijn.
Verder gelden de volgende richtlijnen:

 • voor de realisatie van de normale activiteiten van een organisatie verstrekt het fonds geen bijdrage;
 • organisaties met een uitgesproken politieke doelstelling zijn van steun uitgesloten;
 • de aanvrager moet kunnen aantonen niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Mocht de aanvrager toch over vermogens of andere middelen of inkomsten beschikken, zonder het fonds hiervan van tevoren schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, dan kan restitutie van de verstrekte financiële steun worden verlangd;
 • geen bijdrage wordt verleend voor afbetaling van schulden of exploitatietekorten;
 • De maximale uitkering van het fonds is € 250,00 per aanvraag, voor financiering van projecten van dorpsbelang kan door het bestuur hiervan worden afgeweken.

Aanvraag procedure:

Het Frysk Flinter Fonds wijst tweemaal per jaar donaties toe:

 • midden april (voorjaars ronde),
 • midden oktober (najaars ronde).

Om zoveel mogelijk verschillende initiatieven te steunen kunnen sommige van de aangevraagde donaties ook slechts voor een deel worden toegewezen. Alle aanvragers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, Vervolgens worden alle toewijzingen openbaar gemaakt.

Alle aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan en toegestuurd via email (aanvraag@fryskeflinterfonds.nl). De aanvraagtermijn voor de voorjaarsronde is van 1 oktober t/m 31 maart en de najaars ronde van 1 april t/m 30 september.

Uit de aanvraag moet blijken:
 • voor welk doel een bijdrage wordt verlangd;
 • waarom de aanvrager denkt voor een bijdrage in aanmerking te komen;
 • een begroting van de kosten van het project;
 • een dekkingsplan met daar in aangegeven hoe groot de eigen bijdrage van de aanvrager in de totale kosten is;
 • wat verder is of wordt ondernomen om de volledige financiering van het beoogde project te verzekeren;
 • de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer en email adres.

Om een goed besluit te nemen kan het fonds verlangen dat de bij de aanvraag verstrekte informatie verder wordt aangevuld met relevante documentatie.

Het fonds kan verlangen dat de aanvrager de meest recente jaarstukken en het meest recente jaarverslag van de vereniging of stichting overlegt.

Indien uw aanvraag wordt toegewezen dient u uiterlijk 8 weken nadat de activiteit is gestart c.q. de investering is gedaan schriftelijk verantwoording af te leggen en dat zowel in financiële zin als in informatieve zin (bijvoorbeeld door toevoeging van digitaal fotomateriaal en tekst voor de website). Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen en dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Het behandelen van aanvragen:

Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van het Fryske Flinter Fonds.

De behandelingstermijn bedraagt in de regel twee maanden. Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de beslissing op een aanvraag aan te houden.

Het al dan niet honoreren van een aanvraag is een bindend besluit van het bestuur van het fonds, waartegen geen beroep mogelijk is.

Met het insturen van de aanvraag gaat u akkoord met het verstrekken van uw (persoons)gegevens, deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van uw aanvraag. Datzelfde geldt ook voor de bij eventuele uitreiking te maken foto’s en/of video opnames en de publicatie hiervan.

 

Oosterbierum,  maart 2022

Copyright © 2024 . All rights reserved.